Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 1. OVER DIT BELEID

1.1 Het is ons beleid om al onze zaken op een eerlijke en ethische manier uit te voeren. We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie en streven ernaar professioneel, eerlijk en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties.

1.2 Elke werknemer die dit beleid schendt, zal te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, wat kan resulteren in ontslag wegens ernstig wangedrag. Van elke niet-werknemer die dit beleid schendt, kan het contract met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

1.3 Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en wij kunnen het op elk moment wijzigen. Het zal regelmatig worden beoordeeld.

 1. WIE MOET DIT BELEID VOLDOEN?

Dit beleid is van toepassing op alle personen die in welke hoedanigheid dan ook voor of namens ons werken, inclusief werknemers op alle niveaus, directeuren, functionarissen, uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers, vrijwilligers, stagiaires, tussenpersonen, opdrachtnemers, externe adviseurs, externe vertegenwoordigers en bedrijfs partners.

 1. WAT IS OMKOPING?

3.1 Omkoping betekent een financiële of andere aansporing of beloning voor handelingen die illegaal, onethisch, vertrouwensbreuk of op enigerlei wijze ongepast zijn. Omkopingen kunnen de vorm aannemen van geld, geschenken, leningen, vergoedingen, gastvrijheid, diensten, kortingen, de toekenning van een contract of enig ander voordeel of voordeel.

3.2 Omkoping omvat het aanbieden, beloven, geven, aanvaarden of vragen om steekpenningen.

3.3 Alle vormen van omkoping zijn ten strengste verboden. Als u niet zeker weet of een bepaalde handeling omkoping inhoudt, bespreek dit dan met uw manager of directeur.

3.4 In het bijzonder mag u niet: (a) enige betaling, geschenk, gastvrijheid of ander voordeel geven of aanbieden in de verwachting dat in ruil daarvoor een zakelijk voordeel zal worden ontvangen, of om een ​​ontvangen zakelijk voordeel te belonen; (b) een aanbod van een derde partij te accepteren waarvan u weet of vermoedt dat deze wordt gedaan in de verwachting dat wij hen of iemand anders een zakelijk voordeel zullen bieden; (c) het geven of aanbieden van een betaling (soms een faciliterende betaling genoemd) aan een overheidsfunctionaris in welk land dan ook om een ​​routinematige of noodzakelijke procedure te vergemakkelijken of te versnellen;

3.5 U mag geen andere persoon of personen bedreigen of represailles nemen die heeft geweigerd steekpenningen aan te bieden of te aanvaarden of die zorgen heeft geuit over mogelijke omkoping of corruptie.

 1. GESCHENKEN EN GASTVRIJHEID

4.1 Dit beleid verbiedt niet het geven of aanvaarden van redelijke en passende gastvrijheid voor legitieme doeleinden, zoals het opbouwen van relaties, het behouden van ons imago of onze reputatie, of het op de markt brengen van onze producten en diensten.

4.2 Een geschenk of gastvrijheid is niet gepast als het buitensporig overdadig of extravagant is, of kan worden gezien als een aansporing of beloning voor een voorkeursbehandeling (bijvoorbeeld tijdens contractuele onderhandelingen of een aanbestedingsprocedure).

4.3 Geschenken moeten van een passende soort en waarde zijn, afhankelijk van de omstandigheden en rekening houdend met de reden van het geschenk. Geschenken mogen geen contant geld of gelijkwaardig daarvan (zoals vouchers) bevatten, of in het geheim worden gegeven. Geschenken moeten op onze naam worden gegeven, niet op uw naam.

4.4 Relatiegeschenken van lage waarde, zoals briefpapier van een merk, mogen worden gegeven aan of geaccepteerd van bestaande klanten, leveranciers en zakenpartners.

 1. GEGEVENS BIJHOUDEN

5.1 U moet alle gegeven of ontvangen gastvrijheid of geschenken schriftelijk vastleggen en bijhouden. Tevens dient u alle declaraties met betrekking tot gastvrijheid, geschenken of betalingen aan derden in overeenstemming met ons onkostenbeleid in te dienen en de reden van de uitgaven vast te leggen.

5.2 Alle rekeningen, facturen en andere documenten met betrekking tot de omgang met derden, waaronder leveranciers en klanten, moeten met strikte nauwkeurigheid en volledigheid worden opgesteld. Rekeningen mogen niet "buiten de boeken" worden gehouden om ongepaste betalingen te vergemakkelijken of te verbergen.

 1. HOE U UW ZORGEN KUNT UITEN Als u steekpenningen wordt aangeboden of wordt gevraagd een omkoping uit te voeren, of als u vermoedt dat er sprake is of kan zijn van omkoping, corruptie of een andere schending van dit beleid, moet u uw manager hiervan op de hoogte stellen of dit melden in overeenstemming met ons Klokkenluidersbeleid. snel mogelijk.

 

Klokkenluidersregeling

 1. OVER DIT BELEID

1.1 Wij streven ernaar om eerlijk en integer zaken te doen en wij verwachten van al het personeel dat zij hoge normen hanteren. Elk vermoeden van een misstand moet zo snel mogelijk worden gemeld.

1.2 Dit beleid heeft betrekking op alle werknemers, functionarissen, adviseurs, aannemers, tijdelijke werknemers en uitzendkrachten.

1.3 Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een werknemer en wij kunnen het op elk moment wijzigen.

 1. Wat is klokkenluiden?

Klokkenluiden is het melden van vermoedelijke misstanden of gevaren in verband met onze activiteiten. Dit omvat omkoping, fraude of andere criminele activiteiten, gerechtelijke dwalingen, gezondheids- en veiligheidsrisico's, schade aan het milieu en elke schending van wettelijke of professionele verplichtingen.

 1. HOE U EEN ZORG MOET UITEN

3.1 Wij hopen dat u in veel gevallen eventuele zorgen bij uw manager kunt melden. Als u dit om welke reden dan ook liever niet bij uw manager wilt melden, kunt u contact opnemen met de Klokkenluider. Contactgegevens staan ​​aan het einde van dit beleid.

3.2 Wij zullen zo snel mogelijk een afspraak met u maken om uw probleem te bespreken. Bij vergaderingen die onder dit beleid vallen, mag u een collega of vakbondsvertegenwoordiger meenemen. Uw begeleider moet de vertrouwelijkheid van uw openbaarmaking en eventueel daaropvolgend onderzoek respecteren.

 1. VERTROUWELIJKHEID

Wij hopen dat het personeel zich in het kader van dit beleid in staat zal voelen om hun zorgen over klokkenluiders openlijk te uiten. Volledig anonieme onthullingen zijn moeilijk te onderzoeken. Als u uw zorgen vertrouwelijk wilt uiten, zullen wij er alles aan doen om uw identiteit geheim te houden en deze alleen waar nodig bekend te maken aan degenen die betrokken zijn bij het onderzoeken van uw bezorgdheid.

 1. EXTERNE BEKENDMAKING

5.1 Het doel van dit beleid is om een ​​intern mechanisme te bieden voor het melden, onderzoeken en verhelpen van misstanden op de werkplek. In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn om iemand van buitenaf te waarschuwen.

5.2 De wet erkent dat het in sommige omstandigheden passend kan zijn dat u uw zorgen meldt aan een externe instantie, zoals een toezichthouder. We raden u ten zeerste aan advies te vragen voordat u een probleem aan iemand van buitenaf meldt. Public Concern at Work beschikt over een vertrouwelijke hulplijn. Hun contactgegevens staan ​​aan het einde van dit beleid.

 1. BESCHERMING EN ONDERSTEUNING VOOR KLOKKENLUIDERS

6.1 Wij streven ernaar openheid aan te moedigen en zullen klokkenluiders steunen die op grond van dit beleid oprechte zorgen uiten, zelfs als zij zich vergissen.

6.2 Klokkenluiders mogen geen nadelige behandeling ondergaan als gevolg van het uiten van een oprechte zorg. Als u denkt dat u een dergelijke behandeling heeft ondergaan, dient u de Klokkenluidersfunctionaris of de directeuren hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.3 U mag op geen enkele wijze klokkenluiders bedreigen of weerwraak nemen. Als u betrokken bent bij dergelijk gedrag, kunt u onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen. In sommige gevallen kan de klokkenluider het recht hebben om u persoonlijk voor een schadevergoeding aan te klagen bij een arbeidsrechtbank.

6.4 Als wij echter tot de conclusie komen dat een klokkenluider kwaadwillig of met het oog op persoonlijk gewin valse beschuldigingen heeft geuit, kan de klokkenluider onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen.

6.5 Public Concern at Work beschikt over een vertrouwelijke hulplijn. Hun contactgegevens staan ​​aan het einde van dit beleid.

 1. CONTACTEN

Klokkenluidersfunctionaris: Chris Wilson. Telefoon: 07774740931. E-mail: chriswilson@bootrepaircompany.co.uk

Public Concern at Work (onafhankelijke liefdadigheidsinstelling voor klokkenluiders) Hulplijn: (020) 7404 6609 E-mail: fluitje@pcaw.co.uk Website: www.pcaw.co.uk

120 jaar geschiedenis

The Boot Repair Company is ontstaan ​​uit twee familiebedrijven met een jarenlange reputatie op het gebied van uitmuntendheid in het repareren van laarzen, schoenen en leer.

🚚Gratis retourzending voor alle bestellingen